Registr oznámení veřejných funkcionářů

Správce registru:
Obec Dolní Studénky – Obecní úřad Dolní Studénky
Dolní Studénky 99
788 20 Dolní Studénky

Kontaktní osoba:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
tel.: 583 217012
email: srsen@dolnistudenky.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D. – starosta obce
email: srsen@dolnistudenky.cz

Zákon č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Dolní Studénky je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do městského úřadu.

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
Formulář ke stažení: PDF (23.45 KB) DOC (49 KB)