Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny:
dolnistudenky@dolnistudenky.cz
Na tuto elektronickou adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Dolní Studénky
Dolní Studénky 99
788 20 Dolní Studénky

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 – 16:30
Úterý: 7:00 - 11:30, 12:30 – 15:00
Středa: 7:00 - 11:30, 12:30 – 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek: 7:00 - 11:30, 12:30 – 14:30

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu dolnistudenky@dolnistudenky.cz případně na poštovní adresu Obecního úřadu Dolní Studénky.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.

Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) – podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
  • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.