Czech Point

Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Cílem projektu Czech Point je poskytnout občanům ověřené výstupy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli navštívit několik různých úřadů státní správy

Co Czech POINT poskytuje?

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříků trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z Insolventního rejstříku
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby

Podrobné informace o projektu Czech Point najdete na internetové adrese: http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23

Základní informace k jednotlivým výstupům:

1. Výpis z katastru nemovitostí

Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu.

2. Výpis z obchodního rejstříku

Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za každou další započatou stranu.

3. Výpis z živnostenského rejtříku

Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a za každou další započatou stranu ve výši 50,- Kč.

4.VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Za výpis z rejstříku trestů zaplatí žadatel 100,- Kč.

5. PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Na základě novely živnostenského zákona (§ 72) lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o :

 • ohlášení živnosti,
 • ohlášení údajů vedených v Živnostenském rejstříku nebo informace o jejich změnách,
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání na pracovišti Czech Point. Další poplatek se vybírá dle druhu podání.

6. Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Žadatel, popřípadě zmocněnec na základě plné moci, může výpis stavu konta získat po ověření totožnosti. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané Ministerstvem pro místní rozvoj, obsahující údaje zapisované do seznamu. U nezapsaných dodavatelů obsahuje výpis informaci o skutečnosti, že dodavatel není v seznamu zapsán. Tento výpis dokáže nahradit několik výpisů (Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů, apod.) a prokázat kvalifikaci například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. O tento výpis může požádat anonymní žadatel. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku, výpis by měl být pouze jednostránkový (určeno pro firmy likvidující autovraky).

9. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

10. DATOVÉ SCHRÁNKY

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.
Podání žádosti o zřízení datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

11. OZNÁMENÍ O ZNEPLATNĚNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJU

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je pouze opakované vydání přístupových údajů oprávněné osobě - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

12. AUTORIZOVANÁ KONVERZE

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,-, a to v obou formách konverze. Tedy z listinné podoby do elektronické a i z elektronické do listinné. Velikost formátu nerozhoduje, není zákonem stanovena