Nařízení Obce Dolní Studénky

Schvalovací ustanovení:

Nařízení schválila a vydala: Rada obce Dolní Studénky, číslo usnesení RO 61/ 475 / 2013

Projednáno a schváleno v RO: 25.6.2013

Nařízení nabývá účinnosti: 1.8.2013

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává „Tržní řád“

Rada obce Dolní Studénky schválila dne 25.6.2013 dle „§ 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. I
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

  1. prodejcem je fyzická nebo zástupce právnické osoby, která prodává zboží nebo poskytuje služby, za prodejce se rovněž považuje fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby, která zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb,
  2. podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, kterou jsou prodejci provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů, jakož i objektů sloužících k rekreaci
  3. pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží. Je provozovaný formou docházky, při níž je potencionální zákazník vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.

Čl. II
Rozsah

Podomní a pochůzkový prodej je na území Obce Dolní Studénky zakázán.

Čl. III
Kontrola

  1. Kontrolou dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Dolní Studénky prostřednictvím zaměstnanců.
  2. Na porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje stanoveného tímto nařízením se vztahují zvláštní předpisy, zejména zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Sankce

  1. Poruší-li právnická osoba – zástupce nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (1) uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.
  2. Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (2) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Čl.V
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Michal Strnad
místostarosta obce

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
starosta obce

Vyvěšeno fyzicky a elektroniky na úřední desce dne:
Sejmuto fyzicky a elektroniky z úřední desky dne:

1 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů