Rozvoj a stavební investice

Projekt

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NA ZÁMKU TŘEMEŠEK

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008831

Celkové způsobilé výdaje: 14 169 022,20 Kč

Dotace: 12 752 119,98Kč

Vlastní zdroje: 1 416 902,22 Kč

Projekt řeší vybudování sociálního bydlení v obci Dolní Studénky. Cílem je vybudovat v části objektu zámku 10 sociálních bytů s kapacitou 10-20 osob (1-2 osoby/byt). Díky rekonstrukci bytového domu dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. Součástí záměru je rovněž poskytování sociální práce pro cílové skupiny, které žadatel zajistí spoluprací s organizacemi poskytujícími sociální služby.

Projekt


KOMUNITNÍ CENTRUM NA ZÁMKU TŘEMEŠEK


je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_0005722

Celkové způsobilé výdaje: 15 990 823,40 Kč

Dotace: 14 391 741, 06 Kč


Vlastní zdroje: 1 599 082,34 Kč

Předmětem projektu je částečná rekonstrukce zámku Třemešek na komunitní centrum. V komunitním centru budou pořádány kulturní, sportovní a vzdělávací akce a zázemí zde naleznou rovněž zájmové spolky.

Byli jsme podpořeni z MAS Šumperský venkov!

Náš projekt s názvem: U nás to žije!!! byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“.

V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili 4 herní prvky pro děti na hřiště, které se nachází vedle MŠ Králec a současně revitalizovali chodníčky na místním hřbitově, čímž došlo k zatraktivnění prostředí obce. Pořizované herní prvky navodí příjemné prostředí pro setkávání občanů napříč generacemi a chodníčky na hřbitově jednak esteticky zhodnotí areál hřbitova a současně se pro návštěvníky stane bezpečnějším místem k uctívání památky zesnulým.

www.sumperskyvenkov.cz