Pozvánka na jednání ZO 14.12.2021

Publikováno od:

07.12.2021

Publikováno do:

31.12.2021

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová

Obecní úřad Dolní Studénky

14. Zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: Zámek Třemešek, Dolní Studénky, Králec 3

Doba konání: úterý 14.12.2021 v 18:00 hodin

s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele
 3. Kontrola plnění usnesení RO a kontrola plnění usnesení ZO
 4. Rozpočtové opatření č. 17/2021
 5. Projednání a schválení rozpočtu Obce Dolní Studénky na rok 2022
 6. Statut sociálního fondu Obce Dolní Studénky
 7. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Dolní Studénky 2022 – 2026
 8. Nové dodatky ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí – SUEZ Rapotín
 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 11. Projednání a schválení Dodatku č. 18 ke Smlouvě o provozování vodovodu Dolní Studénky
 12. Projednání a schválení Dodatku č. 6 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací VHZ
 13. Projednání a schválení ceny vodného pro občany pro období 1/2022 - 12/2022
 14. Projednání a schválení ceny stočného pro občany pro období 1/2022 - 12/2022
 15. Mimořádné odměny členům ZO
 16. Dodatek ke smlouvě o úvěru
 17. Různé a diskuse
 18. Usnesení
 19. Závěr

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce Ing. Radim Sršeň, Ph.D.